Taze kan analizi

Taze kan analizi
Benim kanı mikroskop altına koymadan önce, sabitleştire­rek lamın içine yerleştirmek şeklindeki tekniğim, standart la-boratuvar testlerinden farklıdır. Boyamak beyaz kan hücreleri­ni, orak hücreleri, bakterileri veya başka bir özel durumu gös­termeye yardımcı olabilir ama bu kim

Benim kanı mikroskop altına koymadan önce, sabitleştire­rek lamın içine yerleştirmek şeklindeki tekniğim, standart la-boratuvar testlerinden farklıdır. Boyamak beyaz kan hücreleri­ni, orak hücreleri, bakterileri veya başka bir özel durumu gös­termeye yardımcı olabilir ama bu kimyasalların kana eklenme­si kan örneklerini etkiler ve görünüşünü değiştirir. Veya dokto­runuzun ofisinde sizden alınan kan bir tüpe konulur, laboratu-vara gönderilir, çeşitli elementleri ayrıştırmak için işlenir ve kan yoğunluğunu ölçmek için özel bir makineyle tartılır – mik­roskoba hiç ihtiyaç duyulmaz. Bu yollarla işlenen kan artık ke­sinlikle canlı bir madde değildir. Ve bu testlerin genel amacı ni­celik ölçmektir (örneğin ne kadar beyaz kan hücresi var? Ne ka­dar kırmızı kan hücresi var?); benimki gibi nitelik ölçmek değil (hücrelerin durumu nedir?). Bunların teşhislerde veya patolo­jik sonuçlar için kullanılması uygun olabilir.

(Kendi tekniğimin yanında sık sık standart kan testi de yapı­yorum, çünkü hem niteliği hem de niceliği ölçmenin faydası var. Sonuçlar, gözlemlerimi doğrulayabilir. Yine de sonuçlan, genel tıp dünyasından farklı bir biçimde yorumlayabilirim. Her durumda, bütün bu yollarla görebileceğiniz en geniş resme ba­kabilirsiniz.)

Kan hücrelerinin sayısından çok, kaliteleriyle ilgiliyim. Bir­birini tamamlayan iki farklı yaklaşımım var. îlki, taze kan ana­lizi. Parmak ucundaki kılcal damardan kan alıyorum, çift taraf­lı lamın içine koyuyorum ve hemen sonra ışığı filtreleyerek nesneleri grinin farklı tonları olarak gösteren güçlü bir mikros­kobun altına yerleştiriyorum. Görüntüyü, canlı olarak bir video ekranına yansıtıyorum. Amaç, kanı vücuttan çıkar çıkmaz can­lı bir şekilde görmek, hücreleri ve yaşadıkları ortamı gözlemle­mek. .. Bütün bunlar kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı­nı ve gücünü, ayrıca onları çevreleyen plazma sıvısının temiz­liğini görmemi sağlıyor.

ikinci tekniğim kuru kan analizi ya da benim verdiğim is­miyle mikotoksik oksidatif güç testi (MOST). Bu sefer parmak ucundan alınan kanı lamın üzerine koyuyor ve açık havada ku­rumasını sağlıyorum. Daha sonra, parlak ışık kullanarak güçlü bir mikroskobun altında inceliyorum. Işığın büyük bir kısmı kan örneğinden geçerek kanın pıhtılaşma miktarını, hücresel bozulma, tahriş, iltihap, tıkanıklık, asidoz, parazit belirtileri ve hatta belli organ dengesizlikleri gibi ayrıntıları gösterir. Bu test­te aradığım şey, özellikle kanın pıhtılaşma şeklidir. Çeşitli şekillerde uygulanan basınç altında; numune normalden sapa­rak değişir.

Canlı ve kuru kan testlerinin en yararlı özelliği, olası muhte­mel sağlık sorunları için erken uyarı vermesidir. Vücudunuz­daki sorunlar, hastalık belirtisi olmadan çok önce kanda anor­mallik olarak tespit edilebilir. Belirtilerin başlangıcını, daha açığa çıkmadan fark edersiniz. Bu testler koruyucu ilaçlardan daha iyidir. Bunlar öncelikli ilaçlardır. Gördüğünüzü düzelt­mek için harekete geçerseniz, ilk olarak kanda görülen belirti­lerden ve durumlardan, hastalık ilerlemeden önce kendinizi koruyabilirsiniz.

Bu kan testleriyle genel olarak öğrenmek istediklerimiz şunlar:
• boyut, şekil ve simetri bakımından kırmızı kan hücreleri­nin durumu
• bağışıklık sisteminin faaliyet seviyesi (beyaz kan hücrele­rinin canlılığı yoluyla)
• kan pıhtılarının veya kanı pıhtılaştırıcı etkenlerin varlığı
• parazitlerin, mayanın, mantarın, bakterinin ve/veya kü­fün varlığı
• damar tabakaları, asal hücreler, lifli kök, ürik asit, koleste­rol gibi kristalize yapıları ve kristalize egzotoksin ve/veya mikotoksinlerin varlığı
• hücresel bozulma ve/veya iltihaplanmanın göstergesi olarak protein kütleleri
• asidite seviyesi ve asiditenin etkileri
Ayrıca, gözlemlediğim örneklerde, aşağıdaki durumların da belirtilerini görebilirim:
• Karaciğer, böbrek, pankreas, kalp, akciğer, prostat, yu­murtalıklar, göğüs ve diğer organlardaki sorunlar
• Gastrointestinal (mide ve bağırsakla ilgili) fonksiyon bo­zuklukları.