MEB, MTSK'da kademeli bir cezalandırma sistemine geçmelidir

MEB, MTSK'da kademeli bir cezalandırma sistemine geçmelidir
Bilindiği üzere MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Değerlendirme Sınavı'nın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamaların yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Yönergesi 02.04.2014 tarihli makam onayı ile yürürlüğe girmiş, aynı yönergede 20.03.2015 tarihli makam oluru ile değişiklik yapılmış ve bu tarihten itibaren değişiklikler uygulanmaya başlamıştır.
 Mezkur Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde"g) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği sınav yürütme komisyonu veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından düzenlenen raporda belirtilmesi durumunda sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar." hükmü, 2. fıkrasının (i) bendi "i) Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar." hükmü yer almıştır.

Söz konusu 1. fıkranın (g) bendi, Direksiyon Eğitimi Dersi İl Sınav Sorumlusu olarak İl Milli Eğitim Müdürüne, aynı maddenin 2. fıkrasının (i) bendi de Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu'na re'sen, devlet memurları için bir yıl süreyle sınav görevi verilmemesi yetkisini vererek bir anlamda cezalandırma yetkisi vermiştir.

Sınav sırasında herhangi bir hatası olan memurlara verilen bir yıl görev vermeme cezası ile ilgili Türk Eğitim Sen genel merkezi tarafından yukarıda ifade edilen yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi ile 2. fıkrasının (i) bendinin yani "herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar." ifadelerinin yürürlüklerinin öncelikle durdurulması ve akabinde iptali için açılan dava sonucunda, Danıştay 8. Dairesi'nin 2015 / 5355 E. sayılı ve 19.10.2015 tarihli kararında;

"Bu itibarla dava konusu düzenlemeyle trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla mevzuata aykırı hareket eden görevlilere "sınavlarda bir yıl süreyle görev verilmemesi" şeklinde bir yaptırım uygulanması öngörülmüşse de ulaşılmak istenmen amaç ile yaptırım arasında makul bir dengenin sağlanabilmesi için mevzuata aykırı eylemin ağırlığına göre kademeli bir yaptırım sisteminin uygulanması gerekmekte olup, dava konusu düzenleme ile her türlü mevzuata aykırılık i.in bir yıl gibi uzunca bir süre hak mahrumiyetine sebep olacak türden bir idari yaptırım getirilmesi, hem fiil ile yaptırım arasındaki dengenin bozulmasına, hem de 120 saatlik eğitimden geçerek sınavda görev alan ilgililer açısından hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceği muhakkaktır.

Bu durumda yaptırıma konu fiille ilgili inceleme ve soruşturma yolunun kapatılması ve öngörülen yaptırımla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunmaması nedeniyle, dava konusu düzenlemede hukuk devletinin bir gereği olan hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır."

İfadelerine yer verilmiş. Yönergenin ilgili maddesinin iptali üzerine bakanlık aynı maddeyi 05.12.2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğinin 19. maddesine koymuştur. Yapılan bu yeni düzenlemede,

"(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, il temsilcisi, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyengeç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

hükümlerine yer verilmiştir. Danıştay'ın gerekçeli kararına göre yeni düzenleme incelendiğinde kademeli bir cezalandırma sistemi olması gerekirkenyukarıda belirtilen fiiller arasında kademelendirme yapılmadan herkese bir yıl gibi uzun bir süreyle görev vermeme cezası getirilmiştir.

Bu durum Danıştay kararına aykırılık teşkil edeceğinden ilgili madde tekrar iptal edilecektir. MEB mahkeme kararlarını dikkate almamakta benim dediğim olacak demektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak : memurlar.net